forward

رویکرد آیت مدار

رویکرد آیت مدار آیت چیه؟ بچه ها؛ خدا هیچ چیزی رو بی خودی نیافریده. او توی خلقت هر چیز برای ما انسان ها “آیت” ... مشاهده